สำหรับร้านค้า iCafePlus ใน
วันอาทิตย์ ท่านจะมีโอกาสได้รับ Color Code Name, Head Shot+5%, Quick Weapon, Black Devil แบบ 1 วัน